Zásady GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností RITCHY EU s.r.o.

za účelem splnění Vaší objednávky produktů, kterou spotřebitel provede prostřednictvím online obchodu www.liqua.com, provozovaného společností RITCHY EU s.r.o.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedený účel, je společnost:

RITCHY EU s.r.o.

IČO: 01493299
Sídlem: Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207523.
Telefon: +420 225 067 840
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím právního oddělení se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 Email: legal@goritchy.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími místními právními předpisy, např. 110/2019 Sb.

Zpracování vašich osobních údajů za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
b) zpracování vaší online objednávky produktu.
c) poskytnutí odpovědi na Váš dotaz je v zájmu zajištění všech našich i Vašich práv a povinností.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu:

a) v případě zasílání obchodních sdělení po dobu uvedenou v souhlasu, tedy 3 rok a/nebo do odvolání souhlasu. Po ukončení období/nebo žádosti o výmaz jsou údaje vymazány do 30 dnů od ukončení nebo doručení žádosti o výmaz.
b) v případě vyřízení online objednávky do 3 rok od jejího vyřízení, pokud zákony nepožadují další uchovávání. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a námi.
c) v případě Vašich dotazů do 30 dnů od vyřešení Vašeho dotazu.

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Při zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu:

 • Jméno a příjmení ( pro účely a,b,c,),
 • doručovací adresa (pro účely b,c),
 • telefon ( pro účely b), email ( pro účely a, b,c),
 • číslo kreditní karty ( pro účely b),
 • CVV kod ( pro účely b),
 • Datum expirace kreditní karty( pro účely b),

a které jste nám poskytli na základě vašeho souhlasu pro stanovený účel.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s náležitou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných zdrojů. Přísná interní pravidla jasně určují, která oddělení a kteří lidé mají k vašim osobním údajům přístup.

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo RITCHY EU sro s výjimkou následujících informací pro umožnění online platby při objednávce produktů:

 • Jméno a příjmení,
 • číslo kreditní karty,
 • CVV kód,
 • datum expirace kreditní karty.

Tyto údaje předáváme společnosti poskytující online platební platformu:
Global Payments sro se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Údaje ochrana a zpracování touto společností je uvedeno zde: https://www.globalpaymentsinc.com/en-cz/gdpr

Vaše údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) poskytujeme také doručovacím společnostem, abychom zajistili doručení objednaného zboží k Vám.

Vaše údaje (jméno, e-mailová adresa) poskytujeme také externímu poskytovateli e-mailových služeb:
MailerLite Limited, irská společnost registrovaná v Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irsko.
Další informace o povaze zpracování osobních údajů
podle procesoru najdete zde: https://www.mailerlite.com/legal/terms-of-service

6. Jaká máte práva ke svým osobním údajům?

V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, máte následující práva, která můžete vůči nám jako jejich správci uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracování vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit zasláním písemného podání (včetně e-mailu) právnímu oddělení, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627
adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
webové stránky: www.uoou.cz

7. Výmaz.

Dále můžete žádat, abychom Vaše údaje vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že informace o Vaší platební kartě nejsou při platbě bez uložení platební karty ukládány u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány (třetí osoby). Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli:
Global Payments s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Údaje ochrana a zpracování touto společností je uvedeno zde:
https://www.globalpaymentsinc.com/en-cz/gdpr

Jak právo na výmaz uplatnit?
Pokud u nás máte účet, přihlaste se takto: https://www.liqua.com/eshop/ucet
Poté aktivujte políčko "Chci smazat svůj uživatelský účet" a postupujte podle zobrazených pokynů. 
Pokud u nás nemáte uživatelský účet, kontaktujte nás e-mailem na adrese support@liqua.com

Z odběru našich novinek se můžete snadno odhlásit úpravou nastavení svého uživatelského profilu na účtu: https://www.liqua.com/eshop/ucet
nebo zasláním žádosti na adresu support@liqua.com.

8. Kde se můžete dozvědět více?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na právní oddělení správce:

Právní oddělení
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
email: legal@goritchy.com

V Praze dne 08.08.2023

RITCHY EU s.r.o.