Obchodní Podmínky

RITCHY EU s.r.o

Sídlo: Karla Engliše 511/19, PSČ: 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 01493299
DIČ: CZ 01493299

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C 207523 (dále jen „Prodávající“)

Prodávající provozuje online obchod na adrese (Centrála Prodávajícího): Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00, Praha 5

kontaktní email: support@liqua.com (dále jen „Kontaktní email“)
kontaktní telefon: +420 225 067 840 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Vymezení pojmů

1.1. „Online obchodem“ se rozumí internetový prodej zboží z webové adresy , který provozuje Prodávající svým jménem a na svůj účet (dále jen „online obchod“).

1.2. „Zbožím“ se rozumí produkty prodávané online obchodu, kterými jsou elektronické cigarety, náplně, baterie a případně další příbuzné zboží blíže specifikované v online obchodu (dále jen „zboží“). S ohledem na zákonnou regulaci prodávaného zboží, bere návštěvník a Kupující na vědomí, že nákup v obchodě je umožněn pouze osobám starším 18 let. 🔞

1.3 „Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím online obchodu zboží. Tyto podmínky se vztahují pouze na kupující spotřebitele B2C (dále jen“ Kupující“).

1.4. „Kupujícím – spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která splňuje definici spotřebitele dle z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen (spotřebitel“).

1.5. „Kupujícím, který není spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba a nebo právnická osoba, která jedná (nakupuje zboží) v rámci své podnikatelské činnosti a/nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nesplňuje definici spotřebitele dle z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. „Návštěvník“ je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví online obchod. Kupující je také návštěvníkem (dále jen „návštěvník“). Kupující je také návštěvníkem (dále jen „návštěvník“).

2. Úvodní ustanovení a platnost obchodních podmínek

2.1. Tyto podmínky platí pro nákup Zboží s doručením na území České republiky.

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

2.3 Kupující musí být starší 18 let. 🔞

2.4. Tyto podmínky se řídí čl. 1751 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v případech neupravených občanským zákoníkem, kde je stranou kupní smlouvy i spotřebitel, zákon č. . 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Obchodní podmínky upravují základní práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Odesláním objednávky zboží v objednávkovém formuláři v internetovém obchodě kupující přijímá tyto podmínky a potvrzuje, že si je přečetl.

2.6. V rámci obchodního vztahu lze odchylné podmínky od těchto všeobecných obchodních podmínek sjednat v kupní smlouvě. V takovém případě mají odchylná ustanovení v kupní smlouvě před ustanoveními obchodních podmínek.

2.7. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu, smlouvu nebo jinou smlouvu uzavřenou podle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se kupující a prodávající výslovně nedohodnou na jiném jazyce.

2.8. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách internetového obchodu a kupující je oprávněn je prohlížet kdykoli během objednávání zboží, což kupující bere na vědomí a zavazuje se je seznámit s obchodními podmínkami při objednávání a uložit si je na později znovu zobrazit.

2.9. V případech, kdy kupující není spotřebitelem podle čl. 1.5 těchto obchodních podmínek, se na něj ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek nevztahuje, zejména platí příslušná ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy uvedená v těchto obchodních podmínkách. neplatí

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující provádí objednávání zboží na stránkách

3.2 Objednávka musí obsahovat:a) přesný název a kód objednaného zboží;b) počet ks zboží;c) dodací a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.

3.3. Způsob objednání zboží je následující:

3.4 Prodávající zašle na email uvedený v objednávce potvrzení o obdržení objednávky a její akceptaci (neakceptaci). Potvrzení obdržení objednávky je samo o sobě akceptací objednávky a vzniká kupní smlouva. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) akceptací objednávky Kupujícímu elektronickou poštou, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Akceptace objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.5 Online obchod obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží jsou Kupujícímu sděleny při vyplňování objednávky a zároveň jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. V případě rozporů má přednost cena v online obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území, pro které jsou online stránky obchodu určeny. Ceny zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v online obchodu.

3.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno v online obchodu. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno v online obchodu.

3.7. Prezentace zboží umístěná v online obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.

3.8 Nabídka označená jako „akční“ platí do data stanoveného u takové nabídky nebo do vydání zásob akčního zboží, případně do odvolání této akce Prodávajícím.

3.9 V případě slev a slevových kupónů musí být jejich uplatnění v souladu s podmínkami uplatnění slevy, jinak má Prodávající právo odmítnout uplatnění takové slevy. Kupující je v takovém případě informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na online obchod, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány

3.10. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné ověření totožnosti Kupujícího. Není-li totožnost osoby Kupujícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

3.11. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít , prokázat věk nad 18 let 🔞 při převzetí a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce

3.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v online obchodu nebo v průběhu objednávání a objednávka doposud není akceptována, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. V případě akceptace objednávky s chybnou cenou je Prodávající povinen dodat zboží za sjednanou cenu pokud to není pro něj zjevně a významně nevýhodné.

3.14. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího, pokud již cena v online obchodu již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.15. Kupující může zrušit objednávky dosud neakceptované Prodávajícím kontaktním telefonním čísle, a/nebo emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky akceptované Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, bude objednávka zrušena po expedici, může být Prodávající po Kupujícím požadovat náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží.

3.16 Kupující je oprávněn provádět případné změny a dotazy pomocí:

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží, uvedené v online obchodu a také na akceptované objednávce. Kupní cenou se rozumí cena zboží a veškeré další náklady spojené s dodáním zboží

4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu níže uvedenými způsoby, které zvolí v objednávce:
• platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku nebo kurýrem
• platba platební kartou prostřednictvím on-line platebního terminálu v online obchodu
• platba rychlými bankovními převody
• platba pomocí Apple Pay a Google Pay

4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby kartou online je kupní cena splatná ihned po dokončení objednávky strany Kupujícího. Při nedodržení doby splatnosti je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.6. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího současně s potvrzením přijetí objednávky při platbě online.

4.7. V případě platby zboží na dobírku Prodávající odesílá zboží nejpozději 3 pracovní dny od potvrzení přijetí objednávky (v případě, že je zboží skladem). Při platbě online platebním teminálem (neplatí pro osobní převzetí) Prodávající odesílá zpravidla v den kdy je připsaná příslušná částka na účet Prodávajícího (v případě, že je zboží skladem). Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

4.8. Zboží, které není skladem, Prodávající odesílá, jakmile je to možné. Zboží, které není skladem, Prodávající odesílá, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován pomocí emailu. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.9. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí Kupujícím v objednávce a Prodávající ho potvrdí v akceptaci objednávky.

4.10. Náklady na dodání zboží:Pokud není v online obchodu uvedeno jinak:
• při nákupu nad 500,- Kč poskytuje Prodávající dopravu v rámci České republiky zdarma.
• při platbě zboží na dobírku je účtován poplatek dle sazebníku doručovací společnosti

4.11. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.12. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zboží z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.13 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to n adresu Prodávajícího, či na kontaktní email Prodávajícího

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 

5.2. . těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5. Ve lhůtě 10 dnů od obdržení zboží /a nebo prokázání jeho odeslání Prodávajícímu dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný Prodávajícímu nesdělí, a to ani po písemné výzvě).

5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

6.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

6.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. V případě prodeje zboží za sníženou cenu z důvodu vady nelze uplatňovat výše uvedená práva vůči vadě, pro kterou byla cena zboží snížena. Za vady se nepovažuje opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a/nebo u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení a/nebo kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7. Reklamační řád

7.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

7.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

7.3 V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží má Kupující nárok na následující s ohledem na typ vady

7.4 Dá-li se vada jednoduše odstranit, má Kupující právo na opravu zboží.

7.5 Právo na výměna zboží má Kupující pouze v případě, pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné (za neúměrné se považuje např. výměna zboží, kdy lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu). Týká-li se vada pouze součásti věci, může Kupující požadovat pouze výměnu této součásti.

7.6 Pokud není možné vadu zboží odstranit opravou či výměnou, má Kupující právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

7.7 Kupující má právo vybrat si dodání nové věci, výměnu její součásti nebo odstoupení od smlouvy má spotřebitel i v případě, že:

7.8 Kupující má u zboží zakoupeného právo na přiměřenou slevu:

7.9 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

7.10 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.11 Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

7.12 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií

7.13 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

a) porušením ochranných znaků, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
b) mechanickým poškozením zboží,c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

7.14 Nárok na uplatnění odpovědnosti ze záruky nevzniká v případech uvedených výrobcem.
https://liqua.com/warranty-and-returns

7.15 Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

7.16 Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefon, email a v případě právnických osob identifikační číslo a daňové identifikační číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost odsouhlasí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům včetně možnosti písemně požádat Prodávajícího o jejich výmaz. Bližší informace nalezne na https://www.liqua.com/cz/zasady-gdpr

8.6 Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečený proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou subjektů podílejících se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a/nebo po dobu uvedenou v marketingovém souhlasu (3 let od poskytnutí).

8.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

9.2. Zpráva je doručena:
• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Řešení sporů

10.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, lze tento spor řešit následujícími způsoby: a) vzájemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím b) pomocí České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR,Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

10.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré vztahy vyplývající z aktivit online obchodu se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

11.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v online obchodu.

11.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do online obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Návštěvník a Kupující nesmí při využívání online obchodu používat mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící online obchod a užívat online obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící online obchod a užívat online obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Obsah online obchodu Prodávajícího a materiály v něm (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení online obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob.

11.4. Obsah online obchodu Prodávajícího a materiály v něm (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení online obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty používané v online obchodu. Názvy zboží a společností jsou registrovanými obchodními známkami.

11.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.6. Jakékoliv materiály vzniklé na základě obchodního vztahu z online obchodu jsou uloženy a archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

11.7. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

11.8. Informace o cookies naleznete zde

11.9. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

11.10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2023