Soulad s TPD/CLP vapingem

Odvětví elektronických cigaret nyní vstupuje do nové, profesionálnější éry. Nové předpisy budou klást velké nároky na výrobce e-cigaret a e-liquidů. Mnozí, kteří nejsou schopni dodržovat tak přísná omezení týkající se produktů, balení a propagace, přestanou existovat. Ritchy je jedním z klíčových hráčů v odvětví e-cigaret a tyto regulační požadavky bereme vážně. Máme proto specializovaný tým pro dodržování předpisů, který nás a naše partnery úspěšně provede změnami na jejich trzích, které probíhají.

Od 20. listopadu 2016 dodává Ritchy na všechny trhy EU produkt vyhovující TPD/CLP. Ritchy zajišťuje včasné upozornění na všechny dodané produkty a plně podporuje naše obchodní partnery během přechodného období.

Čtyři pilíře našeho regulačního / compliance systému

Sledování nejnovějších a nadcházejících požadavků na shodu na každém trhu prostřednictvím:​​

 • kontakt s úřady (místní i na úrovni EU);
 • kontakt s distributory a obchodními partnery;
 • zapojení do sdružení, účast na průmyslových konferencích;
 • spolupráce s nezávislými odborníky, agenturami (chemické, právní atd.);
 • kontakt s obchodními zpravodajskými agenturami.

R&D a Quality / Product management:

 • úzká spolupráce našich výzkumných a vývojových týmů, dodavatelského řetězce, kvality a právních týmů spolu s důkladnými testovacími a ověřovacími protokoly zajišťují vynikající kvalitu a shodu našich produktů;
 • balení a soulad produktu.

Systém, který zajišťuje včasné upozornění na produkty na každém trhu prostřednictvím:

 • interní databáze/systémy pro správu obsahu;
 • IT nástroje přímo pracující se systémem EU-CEG.

Řízení rizik / Benchmarking:

 • osvědčené postupy a monitorování konkurence;
 • Interní systém managementu kvality.

Regulace e-cigaret v Evropě

Existuje mnoho zákonů a předpisů, které ovlivňují průmysl e-cigaret v Evropě. Některé pocházejí přímo z institucí EU, které mají dopad na všechny členské státy. Ostatní jsou na národní úrovni a jejich dopad je omezen pouze na příslušnou zemi. Klíčovým poselstvím všech nařízení je, že na trhu by měly být dostupné pouze bezpečné produkty.
2 hlavní předpisy pro produkty vapingu v celé EU jsou:

TDP: Regulace a směrnice o tabákových výrobcích

Směrnice Evropské unie o tabákových výrobcích (TDP2) vstoupila v platnost 20. května 2016; konkrétně se týká bloku 28 členských zemí Evropské unie. Výrobci a dovozci musí v každé zemi dodržovat rozsáhlý seznam různých požadavků, což zvyšuje náklady na podnikání.

Z tohoto důvodu neustále revidujeme národní transponovanou legislativu TPD, abychom zajistili, že naše produkty budou v souladu s TPD pro každou zemi EU. Přijetí TPD2 v místních předpisech se může lišit, přičemž klíčové termíny jsou:

 • 19. listopadu 2016 mohl být vyroben poslední produkt, který není v souladu s TPD
 • 19. listopadu 2016 mohl být vyroben poslední produkt, který není v souladu s TPD
 • 19. května 2017 mohl být v maloobchodě prodán poslední produkt nesplňující TPD.

Přechodné ustanovení umožňuje, aby nevyhovující produkty vyrobené nebo uvedené na trh před 20. listopadem 2016 byly prodávány do 20. května 2017.

SMĚRNICE O TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH
(2014/40/EU) EVROPSKÉ
PARLAMENTU A RADY

Co TPD reguluje?

 • Omezení produktu
 • Omezení balení a označování
 • Oznamovací povinnost
 • Reklama, propagace a sponzorství
 • Prodejní kanály

CLP: Klasifikace, označování a balení

Tato evropská legislativa o klasifikaci, označování a balení látek a směsí vstoupila v platnost v lednu 2009. Stanovuje přesné věty o riziku a bezpečnosti a výstražné symboly, kterými musí být potenciálně škodlivé spotřebitelské chemikálie označeny, a způsob jejich balení. Stanoví také seznam klasifikací a označení látek, kterým musí výrobci e-liquidů vyhovět.

Od 4. května 2017 nařízení Komise (EU) 2017/776 mění legislativu CLP. Mění pravidla pro klasifikaci a označování e-liquidů i klasifikaci nebezpečnosti nikotinu. Pro orální toxicitu je nová klasifikace nebezpečnosti přísnější než dříve, pro dermální toxicitu je na základě nejnovějšího vědeckého výzkumu mírnější.

Na základě celkové klasifikace našich směsí pro všechny kapaliny obsahující nikotin v našem portfoliu (3, 6, 12,18 mg) bude označení obsahovat vykřičník v červeném čtvercovém znaku spolu s příslušnými prohlášeními o rizicích a bezpečnosti. Soulad s novými harmonizovanými klasifikacemi není vyžadován okamžitě a přechodné období do prosince 2018 umožňuje vyprodat stávající zásoby.

NAŘÍZENÍ CLP (ES) O KLASIFIKACI,
OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK
A SMĚSI, ZMĚNY A ZRUŠENÍ
NO 1272/2008

Jak Ritchy splňuje požadavky TPD?

Soulad produktu

Na základě naší analýzy právního rámce a jeho praktické implementace v každé zemi zajišťujeme, že naše stávající produkty splňují tyto požadavky na produkt


Koncentrace nikotinu v E-liquidu je omezena na 20 mg/ml (2 %)

Nádržky / clearomizéry / předplněné kazety nemohou obsahovat více než 2 ml kapaliny

Lahvičky E-liquidu nemohou obsahovat více než 10 ml

Produkty (včetně zařízení a lahví) musí být chráněny před dětmi a nedovolené manipulaci

Láhev má pevně připevněnou trysku o délce minimálně 9 mm

Nádržky / clearomizéry / předplněné kazety nemohou obsahovat více než 2 ml kapaliny

TPD předepisuje, že kapalina obsahující nikotin neobsahuje žádnou z následujících látek:

 • Vitamíny nebo jiné přísady, které vytvářejí dojem, že tabákový výrobek je prospěšný pro zdraví nebo představuje snížená zdravotní rizika.
 • Kofein nebo taurin nebo jiné přísady a stimulační sloučeniny, které jsou spojeny s energií a vitalitou.
 • Aditiva s barvícími vlastnostmi pro emise.
 • Aditiva, která mají CMR (karcinogenní, mutagenní, reprotoxické) vlastnosti v nespálené formě

Čistota e-liquidu

Prostřednictvím úzké spolupráce našich výzkumných a vývojových, provozních, konstrukčních a právních týmů a důkladných testovacích a ověřovacích protokolů zajišťujeme, že naše formulace jsou bezpečné a neobsahují žádné látky zakázané TPD.

Soulad s balíčkem TPD

Při zdokonalování produktu interně se zaměřujeme také na balení. Kontrolujeme, že na každém balení máme všechny místně požadované informace o trhu (CLP, TPD) a že je prezentace produktu v souladu.

Směrnice TPD stanoví řadu požadavků, které ovlivňují určité aspekty označování a balení elektronických cigaret, včetně povinnosti uvádět zdravotní varování na jednotlivých baleních a všech vnějších obalech produktů elektronických cigaret. Všechny produkty musí být prodávány s informacemi na obalech, příbalových letácích a nádobách na doplňování zdravotních varování včetně příslušných pokynů pro doplňování, včetně schémat.


Zdravotní varování se objeví na 2 největších plochách jednotlivého balení a na jakémkoli vnějším obalu a pokrývá > 30 % povrchu jednotlivého balení.

Návod k použití a skladování produktu.

Indikace obsahu nikotinu.

Návod k použití a skladování produktu.

Oznámení TPD

Směrnice TPD ukládá povinnost poskytovat podrobné informace o výrobku příslušným orgánům každého členského státu, ve kterém bude výrobek s elektronickými cigaretami, který obsahuje nebo by mohl obsahovat nikotin, uveden na trh. Žádný výrobek nesmí být uveden na trh, pokud nebyl oznámen v členském státě, kde je distribuován.


Často kladené otázky

Musím oznámit vaše produkty v mé zemi?
Ne, všechna oznámení zasílá Ritchy prostřednictvím společné vstupní brány.

Upozornili jste všechny produkty LIQUA v mé zemi?
Odeslali jsme oznámení o produktech na všechny trhy, na kterých podnikáme. Počet oznámených produktů v každé zemi se liší podle strategie našeho portfolia. Konkrétní informace o tom, které produkty byly ve vaší zemi oznámeny, vám poskytne místní manažer prodeje Ritchy.

Kdo je zodpovědný za shodu našich produktů?
Ritchy nese plnou odpovědnost za shodu, kvalitu a bezpečnost našich produktů.

Můžete mi poskytnout potvrzení o upozornění na produkty, které mi dodáváte?
Ano, můžeme vám poskytnout potvrzení, že všechny produkty, které dodáváme, jsou v souladu s TPD a jsou oznámeny. Upozorňujeme však, že některé země stále nemají 100% legislativu, takže požadavky se mohou změnit.

Můžete poskytnout potvrzení, že všechny produkty, které mi dodáváte, jsou v souladu s TPD?
Ano, můžeme vám poskytnout potvrzení, že všechny produkty, které dodáváme, jsou v souladu s TPD a jsou oznámeny. Upozorňujeme však, že některé země stále nemají 100% legislativu, takže požadavky se mohou změnit.

Je váš hardware (vape sady) kompatibilní s TPD?
Ano, naše vape sady jsou plně v souladu s TPD. Přikládáme leták s požadovanými informacemi a zdravotními varováními tam, kde to členské státy EU vyžadují.